1.8 Wmcz

Art. 1  Samenstelling
1.1 Als lid van de cliëntenraad kunnen worden verkozen:

 1. Cliënten van de instelling;
 2. Verwanten van cliënten van de instelling, die als zodanig in staat zijn om de adequate belangenbehartiging van cliënten te realiseren.

1.2 De benoeming van leden van de cliëntenraad vindt eens per drie jaar plaats.
1.3 Stemgerechtigd zijn alle cliënten van de instelling.
1.4 De zittingsduur van de cliëntenraad is voor een periode van drie jaar, waarna de leden zich terstond herkiesbaar kunnen stellen. Leden kunnen ten hoogste drie maal voor een aaneensluitende periode worden herbenoemd. De cliëntenraad draagt er zorg voor dat er een rooster van aftreden wordt samengesteld dat er in voorziet dat de samenstelling van de cliëntenraad de nodige continuïteit en kennisoverdracht mogelijk maakt.
1.5 Het lidmaatschap van de cliëntenraad eindigt:

 • door bedanken van het cliëntenraadslid
 • door overlijden van het cliëntenraadslid
 • doordat het cliëntenraadslid disfunctioneert
 • door het einde van de zittingsperiode
 • doordat de cliëntrelatie beëindigd is en de periode daarna meer dan één jaar heeft geduurd
 • door het vervallen van de hoedanigheid van de benoeming

1.6  In geval van tussentijdse vacatures in de cliëntenraad wordt de opengevallen plaats bezet door de eerstvolgende niet gekozen kandidaat, dan wel dat het deel van de instelling die het betreffende raadslid heeft voorgedragen, voor vervanging zorg draagt.

Art. 2  Inrichting cliëntenraad
2.1 De cliëntenraad kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.
2.2 De voorzitter heeft de volgende taken:

 • bewaakt de bepalingen van het reglement
 • ziet toe op een goede taakverdeling en coördinatie binnen de cliëntenraad
 • stelt de agenda op
 • zit de vergaderingen voor
 • vertegenwoordigt samen met de secretaris de cliëntenraad in en buiten rechte
 • ondertekent de officiële stukken

2.3 De secretaris heeft de navolgende taken:

 • stelt in overleg met de voorzitter de agenda op en verzendt deze aan de leden
 • verzorgt de verslaglegging van de vergaderingen
 • verzorgt de correspondentie en archivering
 • vertegenwoordigt samen met de voorzitter de cliëntenraad in en buiten rechte
 • ondertekent mede de officiële stukken

Art. 3 Werkzaamheden cliëntenraad
3.1  De cliëntenraad stelt jaarlijks een werkplan op, waarin de voorgenomen activiteiten van de cliëntenraad worden benoemd.
3.2 De leden van de cliëntenraad zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen hen uit hoofde van hun functie ter kennis is gekomen, voor zover die verplichting uit de aard der zaak volgt, dan wel hen uitdrukkelijk is opgelegd. Deze verplichting geldt ook na beëindiging van het lidmaatschap van de cliëntenraad.
3.3 De cliëntenraad tracht zijn doel te bereiken door:

3.3.1    Het tot stand brengen c.q. intensiveren van de overlegmogelijkheden met de daarvoor in aanmerking komende geledingen.
3.3.2    Het stimuleren van de instelling in het bieden van voorlichting aan cliënten over het gevoerde beleid en over de beleidsvoornemens van de instelling.
3.3.3    Het regelmatig organiseren van achterbanoverleg.
3.3.4    Het fungeren als platform voor het bespreken van signalen van cliënten betreffende de
kwaliteit van de dienstverlening in het algemeen.
3.3.5    Het zo nodig initiëren van tijdelijke werkgroepen ten behoeve van het voorbereiden van adviezen van de cliëntenraad.
3.3.6    Het behartigen van de belangen van de cliënten bij desbetreffende autoriteiten en instanties.
3.3.7    Het voorbereiden en uitvoeren van de in het werkplan benoemde activiteiten.

3.4 De cliëntenraad stelt jaarlijks binnen zes maanden na afloop van elk kalenderjaar een verslag op over het functioneren van de cliëntenraad. Dit verslag wordt aan cliënten ter inzage gelegd en aan de directie ter beschikking gesteld.

Art. 4 Vergadering en besluitvorming van de cliëntenraad
4.1 De cliëntenraad vergadert vier maal per jaar en voorts zo vaak als de voorzitter of twee leden dit nodig acht(en).
4.2 De cliëntenraad besluit met meerderheid der stemmen (de helft + één). Een besluit is alleen geldig wanneer gestemd wordt bij aanwezigheid van tweederde van de leden. Blanco stemmen zijn niet geldig.
4.3 De vergaderingen van de cliëntenraad zijn openbaar, tenzij besloten wordt een agendapunt of de gehele vergadering achter gesloten deuren te houden.
4.4 De cliëntenraad zorgt ervoor dat de agenda, vergaderdata en locaties aan cliënten bekend worden gemaakt. Cliënten zullen worden uitgenodigd om agendapunten tijdig bij de secretaris aan te melden.
4.5 Vastgestelde notulen worden aan de directie toegezonden en ter inzage voor de cliënten neergelegd.

Art. 5 Slotbepalingen
5.1 Aangelegenheden die alle partijen raken en die niet in dit reglement zijn geregeld, worden behandeld in de geest van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen.
5.2 Tegelijk met de vaststelling van dit reglement voor de op dat moment fungerende cliëntenraad wordt een rooster van aftreden vervaardigd in overeenstemming met art. 1.4 van dit reglement.
5.3 Ieder lid van de cliëntenraad dient F60 Geheimhoudingsverklaring en F46 Samenwerkingsovereenkomst bij goedkeuring te ondertekenen.