Methodieken

Methodisch werken

Su International werkt met verschillende methodieken. Methodisch werken bevat een aantal stappen: verzamelen van informatie, vaststellen van behoeften en problemen, vaststellen van doelen, vaststellen van en plannen van activiteiten, uitvoeren van de activiteiten volgens planning, evalueren en zo nodig bijstellen van de zorg en ondersteuning.

Een belangrijke vorm van methodisch werken is het ambulante thuisbegeleiding. Tijdens de thuisbegeleiding worden de belangrijkste naasten betrokken bij de begeleiding; ouders, netwerk, school (systeem). Als er op een gebied iets niet optimaal gaat, kan dit invloed hebben op meerdere levensgebieden. School, buurt, hobby/sport, vrienden en netwerk kunnen worden ingezet om de bestaande problemen/behoeftes te verminderen.

  Deze methode is gebaseerd op twee vormen van begeleiding:

Vraaggericht

De begeleiding en ondersteuning voor een cliënt dient zoveel mogelijk afgestemd te zijn op zijn wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen. Door methodisch te werken ga je gestructureerd na wat die wensen en mogelijkheden zijn en maak je duidelijke afspraken met de cliënt die je vastlegt in het plan. Bovendien evalueer je voortdurend zodat de zorg afgestemd blijft op de cliënt

Cyclisch

Het cyclisch werken zorgt ervoor dat de begeleider planmatig en gestructureerd werkt. De begeleider handelt op basis van een vastgestelde behoefte of vraag. Evalueren helpt de jeugdige/gezin om te bepalen of het goed gaat en effectief is.

In het zorgproces kun je de volgende stappen onderscheiden: 1. Verzamelen van informatie 2. Vaststellen van wensen, behoeften en problemen 3. Vaststellen van doelen 4. Vaststellen van en plannen van activiteiten 5. Uitvoeren van de activiteiten volgens planning 6. Evalueren en zo nodig bijstellen van de zorg en ondersteuning.